top

Enepro, s.r.o.

ENEPRO, s.r.o.

Verejné obstarávanie a prieskum trhu

Energy performance contracting - EPC

energy performance contracting je zmluvná dohoda medzi príjemcom a poskytovateľom o opatrení zlepšujúcom energetickú efektívnosť, podľa ktorej platba za investíciu vykonaná poskytovateľom je vo vzťahu k zmluvne dohodnutému stupňu zlepšenia energetickej efektívnosti alebo inému, dohodnutému, kritériu energetickej hospodárnosti, ako napríklad úspory financií." (Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/ (EED).

Energy Performance Contracting (EPC) môže poskytnúť značné úspory energie v krajinách EÚ, s využitím princípu preplatenia investícií do energetickej efektívnosti priamo z ušetrených nákladov za energie.

Partneri

PARTNERI:

ENEPRO s. r. o. úzko spolupracuje s Asociáciou poskytovateľov energetických služieb na Slovensku, v skratke APES - SK, ktorá vznikla 25.08.2014.

Predmet činnosti APES - SK:
  a) podpora využívania Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.
  b) zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov poskytovateľov energetických služieb na slovenskom a európskom trhu - Energy Performance Contracting-u na slovenskom trhu,
  c) spracovanie stanovísk a návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, aktívna účasť na vytváraní právneho prostredia podporujúceho realizáciu energeticky úsporných projektov,
  d) príprava a presadzovanie štandardov poskytovania a využívania Energy Performance Contracting-u,
  e) dbať o vytváranie zdravej a spravodlivej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi energetických služieb (EPC) na slovenskom trhu
  f) propagácia využívania Energy Performance Contracting-u vo verejnom a súkromnom sektore,
  g) podpora podnikania v oblasti Energy Performance Contracting-u, vrátane poskytovania odporúčaní v súvisiacich oblastiach - energetického poradenstva, doplňujúceho financovania EPC projektov, verejnom obstarávaní, a pod.,
  h) osvetová a vzdelávacia činnosť v oblasti úspor energie.

ENEPRO s. r. o. využíva služby Energetického centra Bratislava (ECB), mimovládna organizácia. Svoju činnosť zacieľuje na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov.

O nás

ENEPRO s.r.o. je spoločnosť zameraná na konzultácie a poradenstvo v oblasti projektového a finančného manažmentu, marketingu, verejného obstarávania a energetiky. Portfólio našich služieb zahŕňa:


Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s cieľom splniť jeho očakávania a dosiahnuť stanovené ciele. Naše skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb na vysokej úrovni.

Aktuality

Kontakt